0700 19 960 Национален телефон на клиента

MI10/MI10 PRO ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ


В допълнение към правата на потребителите, предоставени от законната гаранция и съгласно условията, публикувани на https://www.mi.com/global/service/support/warranty/bg.html, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители в България. Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана на адрес Prinses Beatrixlaan 582, Hague 2595BM, Холандия.

1. Какво обхваща

Потребителите, закупили и активирали Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro („Продукт“) във всеки онлайн или офлайн търговец на дребно в България, ще имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на законовата гаранция, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектен от неумишлено действие от страна на Потребителя (т.е. като неумишлено падане на продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана също безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, потребителите трябва да се свържат с сервизния център на Xiaomi. Възможно е потребителите да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или сметката за доставка.

2. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима или покрива в следните случаи:

I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;

II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;

III. Щети, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това търговската гаранция не е в нито един от следните случаи:

I. Потребителят не разкрива фактурата за покупка или доставка;

II. Серийният номер и / или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III. Продуктът е реплика и не е произведен от Xiaomi;

IV. Дефектът е причинен от неправилна употреба или противоречаща на инструкциите, ръководствата или указанията на продавача на Xioami;

V. Дефектът възниква от собствения или неоторизиран ремонт / манипулация на Потребителя или използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за продукти, които поради повреди или смяна на екрана трябва да бъдат заменени с нов продукт. Такава подмяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Нищо в тази търговска гаранция не ограничава правата на потребителите съгласно приложимия закон.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.sservice.bg


Сръчко Сервиз ЕООД Ви приветства за това, че се интересувате от нашите услуги.

Моля да се запознаете с настоящите Общи условия, които регламентират отношенията между "Сръчко Сервиз" ЕООД (sservice.bg) и лицата, които ползват сайта www.sservice.bg.

Дефиниции

Сръчко – "Сръчко Сервиз" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 10; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 130661001, ДДС регистрация BG130661001, телефон за контакт 0700 16 960 / email: reception@sservice.bg / www.sservice.bg

Сайт – уеб сайт с адрес www.sservice.bg

Форма – означава стандартизиран формуляр за събиране на данни относно запитване за ремонт/резервна част/монтаж/профилактика или организиране на домашно посещение за диагностика и ремонт на дефектирал уред.

Ползвател – лице, което посещава и ползва функционалностите на сайта www.sservice.bg

Оторизация – означава сертифицирано одобрение от страна на Производител на електро-уреди и мобилни устройства за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти на територията на Република България.

Сервизна поръчка – представлява договор между Ползвателя и Сръчко за извършването на ремонт при условия и срокове указани в сервизната поръчка.

Производител – производител на електроуреди и мобилни устройства със собствена идентичност и марка, който е дал Оторизация за гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на Сръчко при ясни и регламентирани условия свързани безплатно гаранционно обслужване в гаранционен срок на уредите или мобилните устройства като допустими гаранционни ремонти, в основни линии възникнали от употреба без виншни интервенции от страна на Клиента, използване само на оригинални резервни части е сертифицирани техници и оборудване за извършване на ремонти и други съществени, за които Клиентът може да изиска и получи допълнителна информация от Сръчко според естеството на проблема.

Клиент – всеки легален собственик на електроуред или мобилно устройство, който възлага  на Сръчко извършването на ремонт, монтаж или профилактика чрез Сервизна поръчка за извънгаранционен ремонт или гаранционен ремонт при условията на Производителя.

Лични данни –лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

 

Субект на лични данни – всяко физическо или юридическо лице, Ползвател на Сайта, чиито лични данни се обработват за определени цели.

Общи условия – означава настоящите общи условия. С попълване на която и да е от модифицираните форми на Сайта, както и с кликването върху който и да е бутон или линк на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, Ползвателят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Условия за използване на Сайта www.sservice.bg

Сайтът може да се ползва абсолютно безплатно. Не е необходима регистрация за ползването на сайта. За да получи възможност да използва Услугите на www.sservice.bg, ползвателят попълва форма на Заявка за монтаж, ремонт, профилактика и/или запитване за закупуване на резервна част или възможни дати за домашно посещение.

На сайтът са указани уредите по тип техника и марките, за които Сръчко има Оторизация за ремонт.

Ползвателят може да изпрати запитване за ремонт като попълни и изпрати запитване и информация за уреда по навигационен метод осигурен на Сайта, като в допълнение може да приложи снимка на видим дефект, сериен номер, ИМЕИ, модел на уреди и др.род информация, по която ще получи обратна връзка под формата на консултация или оферта чрез телефонно обаждане или имейл.

Ползвателят има възможност да изпрати запитване за домашно посещение, което е стандартна практика за монтаж и ремонт на климатици, електро уреди тип едра бяла техника и телевизори.

Изпращането на заявки и запитвания чрез сайта не е обвързващо между страните.

Страните могат да се ангажират помежду си само с последващи поръчки за ремонт, монтаж и резервни части чрез създаването и подписването на Сервизна поръчка, чрез която се регулират условия и срокове за изпълнениние на услугата.

Сръчко може да разпространява информация за цена  на често срещани ремонти на Сайта без това да обвързва Сръчко като окончателна цена за ремонт. Окончателна цена се уточнява след одобрена от Ползвателя оферта под формата на Сервизната поръчка и след извършена диагностика на уреда, от която стават ясни всички аспекти на проблема и необходимите резервни части и компоненти за подмяна.

В случаите, при които уредът е в гаранционен срок и подлежи на гаранционно обслужване според условията на Производителя и Продавача на уреда, за което са предоставени необходимите доказателствени документи като документ за покупка и евентуално гаранционна карта, ремонтът се извършва абсолютно безплатно за Клиента, като разходите са за сметка на Производителя на уреда. 

Ползвателят може да регистрира уреда си чрез попълване на навигационна форма на Сайта, където прилага и покупните документи, като Сръчко запазва данните на уреда, т.че при настъпил дефект по време на гаранционния период с цел, Сръчко да има възможността да извърши ремонта без да се представят допълнително покупни документи при постъпване на уреда в сервиз чрез подписването на Сервизна поръчка.

С условията за стандартен монтаж на климатици може да се запознаете тук https://sservice.bg/ceni

 

Обработване на лични данни

 

Лични данни през функционалностите на Сайта се обработват само за целите на организиране на конкретна оферта, или администриране на последваща сервизна поръчка, или изготвяне на отговор/оферта по отправено запитване за цена на част, ремонт, монтаж, домашно посещение за диагностика на уред и ремонт, профилактика, в т.ч.и по абонаментни договори. Лични данни не се пазят и не се ползват за други цели.

 

Тип лични данни, които се обработват

 

Събират се само „обикновени“ лични данни – име, телефонен номер, адрес при необходимост от организиране на домашно посещение или монтаж, покупни документи, сериини номера на битови уреди;

Данните се използват при обработка на ремонта – водене на регистър на рекламациите, посещения на адрес на клиент, контакт с клиент, проверка за валидност на гаранция на уред и евентуално предоставяне на данни на производителите при отчет на гаранционни ремонти; архив на първични счетоводни документи

 

Основни принципи при обработка на лични данни

 

Обработват се само минималното количество лични данни и операции по обработване, които са абсолютно необходими за постигането на всяка специфична цел;

Данните са съхранявани за минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработване (например, за периода необходим да се предостави съответния продукт или услуга) и след това заличени при спазване на съответните правила и процедури;

Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на субекта на данни или правни задължения на администратора).

 

Права на физическото лице относно обработването на лични данни:

 

Да му се предоставят данните, които идентифицират администратора и неговия представител;

Да получи информация за:

- целите на обработването на личните данни;

- Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

- задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

- правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 

“Сръчко Сервиз” ЕООД си запазва правото да актуализира и публикува на Сайта Общите условия за ползване.